Radiation Therapy with a Simultaneous Integrated Boost


SIB или Симултано Интегрирана Радиохируршка Техника најнов третман во областа на РАДИОХИРУРГИЈАТА
Овозможува истовремен третман на повеќе туморски промени во телото со различна зрачна доза адаптирана на основ на потребите туморските маси.

Представува систем со најнова технологија во борба против канцерот.
🔸Придобивки:
Со софистицирана дијагностичка технологија која го милиметриски прецизира туморот, дури и доколку се наоѓа во органи кои со нивната активност природно го придвижуваат, овај апарат го детектира и при активност со 100% прецизност го насочува зракот исклучиво во туморската маса.
Нема токсични елементи и овозможува побрзи и поефективни резултати.
Со оглед на тоа што туморските маси немаат соврчена округла форма,
При активност ги обликува зраците при испуштање соодветно идеално на туморската форма, со што се избегнува озрачување на околното здраво ткиво. Целта е со еднократен третман да се озрачат истовремено повеќе туморски промени, со што се зголемува ЕФЕКТИВНОСТА на третманот, СЕ СКРАТУВА времето на третманот, БЕЗБЕДНОСТ при третманот се обезбедува со заштита на околното здраво ткиво.

Правилно поставена дијагноза како и мултидисциплинарен пристап за донесување на одлука за третман представува Сигурен пат кон успешно лекување на туморските промени.

🔷ПРИДОБИВКИ СО РАДИОХИРУРГИЈА :
- Пократко време на третирање
- Пациенти без скоро воопшто последици и несакани појави и компликации
- 100% прецизност со максимална ефективност исклучиво на таргетираната туморска маса
--Побрзо опоравување на пациентот после третманот и враќање во секојдневен живот